our values

News

21/07/2020

K O N K U R S

K O N K U R S

 

 

Për këto vende të lira të punës

 

  • Mësimdhënës për lëndën e gjuhës shqipe në Prizren (1 pozitë e hapur)
  • Mësimdhënës për lëndën e fizikës në Prizren (1 pozitë e hapur)
  • Mësimdhënës për lëndën e teknologjisë me TIK në Prishtinë (1 pozitë e hapur dhe për 10 orë mësimore)
  • Mësimdhënës për lëndën e kimisë në Prishtinë (1 pozitë e hapur)

 

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME:
 

Për pozitat e lartpërmendura kandidatët duhet:

 

  1. Të kenë të përfunduar Fakultetin e Edukimit  (240 Kredi)
  2. Të kenë përvojë në mësimdhënie së paku 3 vjet
  3. Të kenë njohuri komunikuese në gjuhën angleze (për lëndën e fizikës, të kimisë dhe të TIK-ut)
  4. Të kenë aftësi për përdorim të teknologjisë, edhe për dhënie mësimi nga largësia.

 

Dokumentacioni i kërkuar për pozitat e lartpërmendura:

 

 - Fotokopja e vërtetuar e diplomës (Formati A4)

 - Nostrifikimi, nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës

- Vërtetim mbi përvojën e punës (nëse ka)

- Trajnimet profesionale

- Certifikata e lindjes

- Certifikata nga gjykata që nuk jeni nën hetime

- Kopja e letërnjoftimit

- Referencë për rezultatet në punë.

 

DATA E MBYLLJES SЁ APLIKIMIT:

 Më 3.8.2020

 

MЁNYRA E APLIKIMIT:

Elektronike – Dërgo letrën në këto adresa elektronike: prizren@maarifschools.org.tr (Prizren) dhe prishtine@maarifschools.org.tr  (Prishtinë).

 

 

Vërejtje: Ngase konkurrimi bëhet në mënyrë elektronike dokumentet duhet të dërgohen të skanuara! Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në intervistë!

 

 

Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tanë kontaktues:

 

Mob: + 383 (0) 45 103 666, Prizren

Adresa elektronike: prizren@maarifschools.org.tr, Prizren

 

Mob: + 383 (0) 44 851 900, Prishtinë

Adresa elektronike: prishtine@maarifschools.org.tr, Prishtinë